Przemysław

Lechowski

Classical ​Pianist

Appearance of an amazing Polish pianist Przemyslaw Lechowski has been the real jewel of the festival. His performance of Chopin's works has been astonishingly gentle and his touch of the piano – refined and sophisticated. Each of pauses have rung under his fingers, moments of pianissimo have placed the audience with trembling heart and with bated breath, observing the most delicate threads of ephemeral image woven from mastery. Many people have admitted after the concert that amazing performance of Przemyslaw Lechowski have taken them to tears of emotion, because for the first time they have heard Chopin as real – allowing them to empathize with the music all their souls and to understand it to the end.


Chopin Music Festival (November 2010)


Bio Eng

Przemyslaw (Slav) Lechowski graduated from the Academy of Music in Katowice, then has mastered his piano ​skills within postgraduate piano studies at the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw. He has also ​graduated from Postgraduate Studies of Foreign and International Service at the Faculty of Law and ​Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland.


He is a President of The Henry Neuhaus Piano Art Foundation. Przemyslaw Lechowski is a laureate of Polish ​and international piano competitions. Has performed in Poland, France, Russia, Germany, Norway, Italy, ​Lithuania, Czech Republic, Romania, China, Indonesia and Lebanon – overall performing more than two ​thousand times. He is a jury member of international piano competitions. In 2013, in recognition of his piano ​skills and contribution to the popularization of Chopin's music in Siberia, received title of Honorary Professor ​of the National Research Tomsk State University – resigned from this title in protest against Russian aggression ​towards Ukraine.


Przemyslaw Lechowski gave numerous concerts in places connected with Fryderyk Chopin. He has performed ​piano recital together with Halina Czerny-Stefanska, the first Polish winner of the International Fryderyk ​Chopin Piano Competition. He is an originator and artistic director of the international piano festival Chopin in ​the Heart of Warsaw, taking place in the Holy Trinity Lutheran Church – an official Chopin place.

He is also a co-organiser of the Music Festival Chopin. Romantique, consisting of the Master Piano Course and ​the Piano Competition in the Romantic Palace in Turzno nearby Torun – another official place connected with ​life of Chopin.

Since 2004 Przemyslaw Lechowski leeds his piano solo class at ​the Fryderyk Chopin State School of Music in Warsaw, the ​oldest music school in Poland. Between 2019 and 2020 he kept ​position of the Acting Director of this school.


In 2022 he was diagnosed cancer of the nerve in his right hand. ​Thanks to the masterly performed surgery, after 10 months he ​came back to full proficiency and concert activity.


He is an expert of fighter aviation during World War II.

His passions are also public international law and playing ​pétanque. Since long years totally infatuated in Catalan ​Shepherds – Gos d'Atura Català.


Lives in Warsaw.Hand Drawn Brushstroke

Bio Pl

Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, a następnie doskonalił swoje umiejętności w ramach studiów ​podyplomowych na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest także absolwentem ​Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji ​Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca: Dyplomacja kulturalna jako integralny element ​polityki zagranicznej państwa, 2018).


Przemysław Lechowski jest prezesem Fundacji Sztuki Pianistycznej imienia Henryka Neuhausa. Jest laureatem ​krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Występował w Polsce, Francji, Rosji, Niemczech, ​Norwegii, Włoszech, Litwie, Czechach, Rumunii, Chinach, Indonezji i Libanie – dając ponad dwa tysiące ​koncertów. Jest jurorem międzynarodowych konkursów pianistycznych. W roku 2013, w uznaniu ​umiejętności pianistycznych oraz wkład w popularyzację muzyki Chopina na Syberii, otrzymał honorowy tytuł ​profesora Uniwersytetu Tomskiego, którego zrzekł się w geście protestu wobec agresji Rosji na Ukrainę.


Przemysław Lechowski wielokrotnie koncertował w miejscach związanych z Fryderykiem Chopinem. ​Wystąpił na wspólnym recitalu z Haliną Czerny-Stefańską, pierwszą polską zwyciężczynią Konkursu ​Chopinowskiego. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym międzynarodowego festiwalu pianistycznego ​Chopin w sercu Warszawy w luterańskim kościele Świętej Trójcy – oficjalnym miejscu chopinowskim.

Jest także współorganizatorem Festiwalu Muzycznego Chopin. ​Romantique, w skład którego wchodzą mistrzowski kurs i konkurs w ​Pałacu Romantycznym w Turznie koło Torunia – innym, oficjalnym ​miejscu związanym z życiem Chopina.


Przemysław Lechowski prowadzi klasę fortepianu w ZPSM im. ​Fryderyka Chopina w Warszawie, najstarszej szkole muzycznej w ​Polsce. W latach 2019-2020 pełnił obowiązki dyrektora tej szkoły.

W roku 2022 zdiagnozowano u niego nowotwór nerwu prawej dłoni. ​Dzięki mistrzowsko przeprowadzonej operacji po 10 miesiącach ​wrócił do pełnej sprawności i działalności koncertowej.


Jest ekspertem w zakresie lotnictwa myśliwskiego II wojny ​światowej. Jego pasje to także prawo międzynarodowe publiczne oraz ​gra w pétanque. Od wielu lat bezgranicznie zakochany w owczarkach ​katalońskich – Gos d'Atura Català.


Mieszka w Warszawie.


Chopin Marathon, Polish Radio

Fantasy in F minor Op. 49


Concert “It’s already 20 years!” (PL in EU), May 2024

Nocturne in B major Op. 62 No. 1


The Royal Lazienki Park, July 2017

Scherzo in B-flat minor Op. 31


Kordegarda Chopin 2010, July 2010

Nocturne in E major Op. 62 No. 2
Hand Drawn Brushstroke

Contact

przemyslaw.lechowski@gmail.com

tel. (+48) 600 391 915